Categories

Informació

Fabricants

Gastos de envío gratuitos en envíos de más de 50 €

Condicions Generals per a la comercialització de Medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció mèdicaFarmàcia Pedralbes propietària del lloc web i amb domicili al carrer Bisbe Català 8 08034 de Barcelona amb NIF 47169311Z, titularitat de la Llicenciada Ma. Àngels Beumala Llunell nº col·legiada 16915 a l'efecte de la venda de medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció mèdica conforme als termes del Reial decret 870/2013 de 8 de Novembre, que regula la venda a distància, a través de llocs web autoritzats amb el logotip comú europeu, aquest tipus de medicaments i la prestació dels serveis relacionats amb aquesta venda; presenta:PRIMERA- OBLIGACIONS PRÈVIES A l'INICI DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ.

S'informa a l'Usuari que, per accedir a la contractació o la utilització dels productes i/o serveis que s'ofereixen en el present Lloc web, l'Usuari deu amb caràcter previ tenir coneixement i acceptar les Condicions Generals de Contractació, accessibles a tot moment des de la present pàgina web i podent dites Condicions Generals de Contractació ser impreses i emmagatzemades per l'Usuari

SEGONA.- IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS.

Les presents Condicions i Termes Generals de Contractació de medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció mèdica sotmesos al Reial decret 870/2013 sobre venda de medicaments sense recepta, en el Lloc web de la farmàcia Pedralbes (www.farmaciapedralbes.es) són subscrites, d'una part, per la FARMÀCIA en la seva qualitat de farmacèutic responsable de la dispensació amb N.I.F. 47169311Z, titular de Ma. Àngels Beumala Llunell de l'oficina de farmàcia amb Nº 809 i Nº col·legiat 16915 del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, amb domicili al carrer Bisbe Català, 8 08034 de Barcelona i email: info@farmaciapedralbes.esEl Lloc web indicarà de forma visible la informació relativa a les vacances o períodes de tancament de la FARMÀCIA. En aquests períodes el servei de venda en línia de Medicaments no estarà disponible per a l'usuari.

I, d'una altra, per l'usuari del producte final les dades del qual de caràcter personal són els que aquest ha facilitat en el Lloc web i, especialment, a través del formulari que LA FARMÀCIA ha posat a la seva disposició a tals efectes.

S'entén per Usuari/Client a qualsevol persona física o jurídica que adquireixi Medicaments a través de la tenda en línia de la FARMÀCIA.

TERCERA.- OBLIGACIONS DE L'USUARI:

En registrar-se en el lloc web de Farmàcia, l'usuari accepta l'obligació de facilitar dades personals veraces, exactes i complets sobre la seva identitat i legitimitat conforme els termes del Reial decret 870/2013:Accepta i entén que recaigui directa i exclusivament sobre si mateix la responsabilitat sobre l'autenticitat, exactitud, vigència i veracitat de les dades personals ja que LA FARMÀCIA no té l'obligació de verificar i no verifica la identitat de l'Usuari.
Reconeix ser major d'edat i que ostenta la capacitat jurídica i d'obrar necessària a fi d'adquirir els Medicaments oferts per la FARMÀCIA en el Lloc web.
Entén i accepta que aquestes dades personals són necessaris per a l'adquisició dels Medicaments a través de la tenda en línia de la FARMÀCIA.
En el cas que l'Usuari facilités qualsevol dada falsa, inexacte o incomplet o si LA FARMÀCIA tingués motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat dels mateixos, LA FARMÀCIA podrà denegar-li l'adquisició dels Medicaments a través de la present tenda en línia.
L'Usuari haurà d'actuar lleialment i de bona fe així com proporcionar dades personals veritables i exactes en totes les seves relacions amb LA FARMÀCIA, realitzar l'abonament de les quantitats corresponents a les operacions realitzades i les seves despeses d'enviament en el temps i formes indicats per la FARMÀCIA.

L'Usuari no podrà cedir el seu compte d'Usuari ni revendre a tercers els Medicaments adquirits en la tenda en línia de la FARMÀCIA.

Accés al Compte d'Usuari:


Després del registre d'Usuari a través del Lloc web, l'Usuari obtindrà les seves dades d'identificació (nom d'usuari i contrasenya) d'accés i gestió al seu Compte d'Usuari, des de la qual podrà realitzar Online les adquisicions dels productes de la FARMÀCIA.

El nom d'usuari es vincularà sempre amb un compte de correu electrònic vàlida i actualitzada, sent responsabilitat de l'Usuari la comunicació al prestador del servei de qualsevol incidència que pogués afectar a aquest compte de correu electrònic o en el servei.

L'Usuari serà l'únic responsable d'escollir i indicar una contrasenya prou segura, així com de mantenir la confidencialitat de la mateixa no cedint-la ni comunicant-la a tercers no autoritzats.

LA FARMÀCIA no podrà considerar-se responsable de l'accés no autoritzat al compte d'usuari per part de tercers, ni de les accions que aquests puguin realitzar a través de la mateixa, així com tampoc de la pèrdua o substracció d'aquesta per tercers. Referent a això, l'Usuari es compromet a dur a terme totes les accions necessàries per salvaguardar la confidencialitat de les seves dades d'identificació, accés i gestió al seu Compte d'Usuari del Lloc web incloent, però no limitant-se, a la protecció adequada del compte de correu electrònic associada al seu Compte d'Usuari, utilització de firewall, antivirus, etc.

Gestió del Compte d'Usuari:


L'Usuari, accedint mitjançant el seu nom d'usuari i contrasenya, podrà gestionar a través del seu Compte d'Usuari totes les operacions disponibles relacionades amb l'adquisició dels Medicaments.

Informació personal: L'Usuari podrà consultar i/o modificar a tot moment la seva informació personal vinculada al seu compte. Qualsevol informació introduïda haurà de ser veritable i exacta, en cas contrari LA FARMÀCIA es reserva el dret a cancel·lar el Compte d'Usuari que contingui dades fraudulentes, inexactes o ficticis.
Informació relativa a les compres i operacions realitzades: Totes les transaccions realitzades per l'Usuari es reflectiran en el seu Compte d'Usuari, que podrà consultar a qualsevol moment.


QUARTA. – OBJECTE I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI.

Les presents Condicions Generals ús i contractació tenen com a objecte regular: la navegació a través de la Tenda Online del Lloc web, l'adquisició per part de l'Usuari a través de la tenda en línia dels Medicaments oferts al catàleg elaborat per la FARMÀCIA i conforme els termes recollits en l'indicat Reial decret 870/2013 i la normativa sanitària vigent a cada moment així com, la prestació de serveis d'atenció farmacèutica relacionats amb la venda en línia dels Medicaments, entre aquests, el seguiment fàrmac terapèutic.

LA FARMÀCIA posa de manifest que el catàleg de Medicaments ofert a través de la tenda on line s'ha elaborat conformi la normativa sanitària vigent a cada moment.

En cap cas, els Serveis que pugui oferir LA FARMÀCIA a través de la present tenda on line han d'utilitzar-se com un mètode de diagnosi o de prescripció. El seu contingut no substitueix, en cap concepte, la relació directa de prescripció entre Usuari-mèdic.

S'exclou expressament d'aquest procés de venda en línia els medicaments veterinaris, els preparats oficinales entenent-se com a tals els medicaments elaborats directament pel farmacèutic en la seva oficina de farmàcia així com, els medicaments que no hagin estat autoritzats d'acord amb la normativa sanitària aplicable.

L'adquisició dels Medicaments a través de la tenda en línia suposen l'acceptació sense reserves per part de l'Usuari, de totes i cadascuna de les clàusules descrites.

LA FARMÀCIA es reserva el dret a modificar les presents condicions generals de contractació a qualsevol moment i sense previ avís a l'Usuari, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a través del Lloc web.

LA FARMÀCIA es reserva el dret de modificar el catàleg de Medicaments (productes, preus, descomptes conformi la normativa sanitària d'aplicació, altres condicions comercials i de servei) descrita en el Lloc web.

LA FARMÀCIA procura que les imatges dels Medicaments els identifiquin clarament però no pot responsabilitzar-se de com les pugui interpretar el Client, havent-se de tenir en compte pel Client aquesta imatge juntament amb el nom del Medicament sol·licitat que consta clarament descrit en la tenda en línia i que és el que es manarà si es procedeix a la compra.

En cas d'existir errors o informació inexacta en el Lloc web sobre la descripció dels Medicaments oferts o el seu preu, i que hagin motivat de forma directa la contractació de l'Usuari, aquest tindrà dret a revocar la seva compra sense cost algun.

Les presents Condicions Generals de Contractació han de complementar-se i formen part integrant dels Termes i Condicions d'Ús i de Contractació així com la Política de Privadesa i de Protecció de Dades de Caràcter Personal del Lloc web així com amb aquelles Condicions Particulars que, si escau, siguin aplicable.

Els Termes i Condicions han estat elaborades per la FARMÀCIA de conformitat amb la normativa d'aplicació, especialment, d'acord amb l'estipulat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties de Venda de Béns de Consum i la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista.

Tant l'accés, la navegació com la contractació de qualssevol dels Medicaments oferts per la FARMÀCIA en el Lloc web significa l'acceptació dels Termes i Condicions sense reserves per part de l'Usuari, sigui o no un usuari registrat i per tant al Lloc web de la FARMÀCIA.

CINQUENA.-PROCÉS DE CONTRACTACIÓ.

5.1.- Condicions prèvies del lloc web per a la venda en línia de MedicamentsLA FARMÀCIA declara que:

o És una farmàcia oberta al públic, legalment autoritzada per a la venda en línia de Medicaments i que ha realitzat l'oportuna notificació a l'autoritat competent de la seva Comunitat Autònoma d'inici de l'activitat de venda en línia de Medicaments conforme els termes recollits en l'article 4 del Reial decret 870/2013

o La dispensació dels Medicaments a través de la tenda on line es realitzarà directament pel titular de la FARMÀCIA autoritzada sense intervenció d'intermediaris.

LA FARMÀCIA manifesta que les dades de contacte de l'Autoritat Sanitària competent, encarregada de la seva supervisió, a la qual s'ha notificat l'activitat és el Departament de Salutde la Generalitat de Catalunya.LA FARMÀCIA declara que el Lloc web conté de forma visible el logotip comú de la Unió Europea per a la venda de Medicaments sota les prescripcions del Reial decret 870/2013 el qual té un enllaç a l'esment de la FARMÀCIA dins del llistat actualitzat de les oficines de farmàcia prestadores d'aquest servei.

LA FARMÀCIA posa a la disposició de l'Usuari per a la seva consulta durant el procés de compra dels Medicaments els enllaços dels següents Llocs web:

https://salutweb.gencat.cat/ 

https://distafarma.aemps.es

http://www.aemps.gob.es/cima

http://www.cofb.org5.2.- Altes en el servei

Per a l'adquisició dels Medicaments per part de l'Usuari oferts en el Lloc web de la FARMÀCIA en els quals esdevé necessari recopilar les dades de caràcter personal de l'Usuari, s'entén que en completar i enviar aquest o qualsevol formulari incorporat en el present Lloc web, facilita els mateixos lliure i voluntàriament i que consent i autoritza expressament al fet que LA FARMÀCIA esculli i tracti automàticament totes les dades de caràcter personal que se sol·licitin per ser necessaris per dur a terme les finalitats i objectius que es detallen al llarg dels Termes i Condicions.

A l'efecte de que LA FARMÀCIA pugui oferir a l'Usuari un assessorament previ per a la correcta i pertinent dispensació dels Medicaments, aquesta podrà habilitar en el Lloc web un formulari a emplenar per l'Usuari de forma prèvia a la perfecció de la compra en el qual es recullin els motius de la comanda a realitzar així com, la informació necessària per al correcte seguiment fàrmac terapèutic per part de la FARMÀCIA.

5.3.- Protecció, Recollida, i Tractament de les Dades de Caràcter Personal de l'Usuari

A l'efecte de l'efectiva venda a través de la tenda en línia dels Medicaments i permetre al Farmacèutic posar-se en contacte amb el Client si es considerés oportú, LA FARMÀCIA recaptarà necessàriament de l'Usuari les dades relatives al seu nom complet, telèfon de contacte, correu electrònic, adreça postal així com la resta de dades que consideri necessaris per a la seva correcta dispensació.

LA FARMÀCIA manifesta que les dades de caràcter personal facilitats per l'Usuari seran tractats de conformitat amb les disposicions normatives vigents en la matèria, en particular, amb observança a les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal així com la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic o les disposicions normatives que les substitueixin.

Les dades de caràcter personal subministrats pels Usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat i seran protegits de conformitat amb les disposicions normatives vigents en matèria de dades de caràcter personal, especialment, les esmentades a l'apartat anterior.

Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i de conformitat amb l'establert en l'article 6 de la L.O.P.D., l'Usuari atorga consentiment inequívoc a la FARMÀCIA perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s'estén a la cessió de les dades d'acord amb la legislació aplicable.

L'accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte així mateix a una obligació de secret, els mateixos i es tractaran de conformitat amb la LOPD15/1999 així com del Reial decret 1702/2007 en el seu desenvolupament, no podent-se utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les aquí autoritzades ni amb finalitats comercials o publicitaris, així com no podent cedir-se a terceres parts.

A qualsevol moment l'Usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a la FARMÀCIA en l'ADREÇA DE NOTIFICACIONS DE LA FARMÀCIA o mitjançant correu electrònic a l'adreça CORREU ELECTRONICO FARMÀCIA reflectits en la clàusula segona.

En qualsevol cas, a l'efecte d'inspecció i control per part de les autoritats competents, LA FARMÀCIA mantindrà en el termini de dos (2) anys des de la dispensació dels Medicaments un registre de les comandes subministrades a l'Usuari conforme els termes recollits en el Reial decret 870/2013 en el qual s'incloguin les dades relatives a la identificació del Medicament adquirit, la quantitat dispensada, la data d'enviament, les dades personals facilitades per l'Usuari incloent l'adreça de lliurament i el farmacèutic responsable de la dispensació.

LA FARMÀCIA es reserva el dret a modificar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, les presents Termes i Condicions per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, tenint en compte a tot moment els interessos legítims dels Usuaris, devent l'Usuari consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques a fi de comprovar o cerciorar-se de l'existència de modificacions o canvis a les mateixes, prenent com a referència la data de l'última actualització.

cal ressenyar que certs productes oferts als Usuaris poden contenir Condicions Particulars de Contractació pròpies que, si escau, substitueixen, modifiquen i/o complementen els Termes i Condicions, sent en tal cas així mateix necessari la prèvia lectura i acceptació de les mateixes.

SEXTA.- PRESTACIÓ DEL SERVEI.

Caràcter onerós de la majoria dels serveis prestats:
La contractació i la subscripció de la majoria dels productes accessibles pels Usuaris en el Lloc web de la FARMÀCIA requereixen d'una prèvia contraprestació per part de l'Usuari, això a l'efecte de que pugui adquirir els Medicaments o rebre els serveis oferts en la present Lloc web.

Forma de prestació del servei:
La prestació d'aquests serveis es regirà segons els Termes i Condicions i, si escau, de conformitat amb les corresponents Condicions Particulars de Contractació previstes per als serveis que així ho especifiquin.

L'Usuari entén que la informació continguda sobre els Termes i Condicions així com de les descripcions dels diversos productes i serveis oferts en el Lloc web de la FARMÀCIA són suficients i bastants per a l'exclusió d'error o confusió en la formació del consentiment.

SETENA.- DRET DE DESISTIMENT DELS MEDICAMENTS.

En mèrits de l'establert en el Reial decret 870/2013 LA FARMÀCIA no podrà acceptar devolucions dels Medicaments una vegada hagin estat dispensats i efectivament lliurats a l'Usuari, salvo d'aquells Medicaments que hagin estat subministrats per error, no es corresponguin amb la comanda o hagin estat danyats durant el transport.

En tots els casos els Medicaments retornats aniran destinats a la seva destrucció, a través dels sistemes integrats de gestió de residus existents.

No obstant això l'anterior, l'Usuari tindrà dret a la devolució del medicament i el reintegrament de l'import pagat en el cas que el termini de lliurament superés el 50% del temps establert en la compra per causes no imputables al mateix.

OCTAVA.- CANVIS DE MEDICAMENTS SUBMINISTRATS PER ERROR, NO ES CORRESPONGUIN AMB LA COMANDA O HAGIN ESTAT DANYATS DURANT EL TRANSPORT. CANCEL·LACIÓ DE COMANDA.Les devolucions degudes a medicaments subministrats per error, no es corresponguin amb la comanda o hagin estat danyats durant el transport hauran de ser comunicades en un termini màxim de 14 dies naturals des de la seva recepció mitjançant correu electrònic a l'info@farmaciapedralbes.es reflectit en la clàusula segona, indicant el nombre de comanda i la causa de devolució.

Rebut el producte, LA FARMÀCIA comprovarà els possibles defectes o errors, i una vegada certificats reposarà les unitats, realitzant un nou enviament al més aviat possible des de la recepció, excepte indisponibilidad del concret Medicament. Per al cas que aquest hagi de ser sol·licitat al fabricador, LA FARMÀCIA comunicarà a l'Usuari el termini aproximat de lliurament. El canvi del producte es realitzarà sempre que es comprovin els errors o defectes i sempre que l'embalatge original romangui intacte sense que procedeixi en cap cas la devolució de l'import percebut per la FARMÀCIA.

Totes les despeses de transport i segur de devolució i reposició del Medicament en el cas de danys en el transport o errors en la dispensació seran a càrrec de la FARMÀCIA.

La cancel·lació d'una comanda haurà de realitzar-se amb anterioritat a l'enviament del Medicament. En aquest cas, LA FARMÀCIA procedirà a la devolució de l'import sense càrrec algun per al Client.

NOVENA.- MEDICAMENT NO DISPONIBLE.

Per al cas que el Client adquireixi a través de la tenda en línia un Medicament no disponible i sempre que aquell no hagués estat informat de tal situació, LA FARMÀCIA procedirà a la devolució de l'import satisfet per part del Client, a través del mateix mitjà utilitzat per aquest en el seu pagament inicial. En aquest cas, el Client podrà exercir el seu dret de desistiment i resolució sense que li siguin exigibles els costos de devolució.

DESENA.- PROCÉS DE CONTRACTACIÓ.

De conformitat amb l'article 23 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els contractes celebrats per via electrònica com el present seran plenament efectius i estan prevists per l'ordenament jurídic, sempre que concorri el consentiment i les altres exigències per a la seva validesa.

Les presents condicions de contractació es troben a la disposició de tots els Clients de la FARMÀCIA de forma lliure i gratuïta.

L'accés al procés de contractació és completament gratuït, sense que existeixi cap cost associat addicional, a part dels propis que el Client disposi de connexió a Internet.

LA FARMÀCIA declara que els Medicaments sempre seran subministrats a l'Usuari des de l'oficina de farmàcia on exerceixi la seva activitat professional el Farmacèutic.

Tots i cadascun dels Medicaments oferts al catàleg estan degudament descrits en la fitxa del producte que sempre estarà a la disposició dels Clients, no entenent-se incloses aquelles qüestions que expressament no haguessin estat indicades en la mateixa. Si els Medicaments a dispensar disposen de dispositius de seguretat per verificar la seva autenticitat, hauran de verificar-se aquests dispositius de la forma que reglamentàriament es determini.

El farmacèutic responsable de la dispensació haurà d'així mateix valorar la pertinència o no de la dispensació dels Medicaments, especialment davant sol·licituds de quantitats que excedeixin les empleades en els tractaments habituals, peticions freqüents o reiterades, que indiquin la possibilitat que es realitzi un mal ús o abús dels Medicaments objecto de la venda en línia.

Es considerarà que l'Usuari ha atorgat el seu consentiment una vegada pressioni el botó de “Finalitzar Compra”, entenent-se que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposen, juntament amb l'acceptació expressa final de les presents condicions, una manifestació clara i directa de la voluntat del Client final d'acceptar les presents condicions generals de la contractació

No obstant això l'anterior, la perfecció de la compra es produirà una vegada el Farmacèutic verifiqui la comanda a l'efecte d'assegurar un bon ús dels medicaments adquirits per part de l'Usuari. La suspensió de la compra fins a la seva verificació per part del Farmacèutic es realitzarà en el terme màxim de 24 hores des de l'atorgament del consentiment de l'Usuari amb la pressió del botó “Finalitzar Compra”.

LA FARMÀCIA com a prestador de serveis de la Societat de la Informació, emmagatzemarà el document electrònic en què es formalitza el present contracte. Aquest document electrònic serà accessible per la contraparte mitjançant el vincle que se li facilitarà en el correu electrònic de confirmació, des d'on podrà ser imprès.

L'idioma en què serà tramitat el procediment de contractació i en el qual es formalitza el present contracte serà, en castellà o català segons s'especifiqui.

Una vegada s'hagi perfeccionat la compra LA FARMÀCIA enviarà el corresponent correu electrònic al Client on es veurà reflectida la disponibilitat del Medicament adquirit, informant-li, una vegada comprovada l'existència del Medicament, de l'estat de la comanda i del termini aproximat de lliurament que en cap termini superarà els 72 dies hàbils una vegada la comanda estigui preparat i disponible . En el cas que no existeixi disponibilitat del Medicament sol·licitat, LA FARMÀCIA informarà oportunament al Client de dita extrema, indicant-li el termini de disponibilitat aproximat.

El lliurament al Client del Medicament anirà acompanyada de la informació necessària perquè aquest pugui utilitzar el servei de seguiment fàrmac terapèutic per part del farmacèutic.

ONZENA - PREUS I FORMES DE PAGAMENT

Els preus dels Medicaments oferts en el Lloc web s'expressaran en Euros i inclouran l'IVA corresponent. Els preus vigents al moment de contractació dels productes de la FARMÀCIA podran consultar-se a tot moment i amb anterioritat al pagament dels mateixos, a través del Lloc web durant el procediment de contractació dels serveis a través del Compte d'Usuari, i en l'e-mail de confirmació de compra de la comanda.No es contemplen descomptes en els preus dels medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció, on s'inclouen la Homeopatia i Medicaments a força de plantes (MTP)El pagament del Preu sobre les operacions realitzades a través del Lloc web podrà efectuar-se a través de:

Transferència bancària: L'Usuari pot realitzar el pagament mitjançant transferència bancària en el número de compte titularitat de la FARMÀCIA que figura a la nostra web (secció d'enviaments de la web de Parafarmàcia) o bé per email.
L'enviament es realitzarà en un termini de 48 a 72 hores a l'espera de la confirmació de pagament de l'import sol·licitat per part de la nostra entitat bancària.

Si no es rep el pagament en un termini de 10 dies donis de la notificació de la comanda, la FARMÀCIA farà efectiva la cancel·lació del mateix.

L'Usuari ha d'indicar el nombre de comanda que es generi al moment de compra com a concepte de pagament mitjançant transferència bancària.

A través de targeta de crèdit.
A través del sistema de pagament PAYPAL.


DOTZENA. EMBALATGE I ENVIAMENT DELS MEDICAMENTS DISPENSATS.

LA FARMÀCIA lliurarà al Client el Medicament adquirit en un embalatge segur protegit perquè no es deteriori durant el trajecte. En qualsevol cas, el subministrament dels Medicaments des de la FARMÀCIA fins al domicili indicat per l'Usuari serà responsabilitat de la FARMÀCIA.

El transport i lliurament del Medicament ha de realitzar-se donis de la FARMÀCIA i de manera que s'asseguri que no sofreix cap alteració ni minvament de la seva qualitat. A l'efecte del compliment del Reial decret 870/2013 LA FARMÀCIA declara que té subscrit un contracte de prestació de serveis amb l'empresa de transport indicada a l'efecte de garantir el correcte lliurament dels Medicaments.

LA FARMÀCIA enviarà les comandes a través del servei de l'empresa de transports seleccionada pel client al moment de la compra.

L'exacte termini de lliurament serà indicat al Client en cada cas i sempre a través de correu electrònic remès per la FARMÀCIA com a confirmació de la comanda, depenent aquest termini de la disponibilitat del producte adquirit. En qualsevol cas, el termini de lliurament no podrà superar el termini de 72 hores hàbils una vegada que la comanda del Client estigui llest i disponible. En cas que el producte que se sol·licita no es trobi en estoc, LA FARMÀCIA informarà degudament al Client en relació al termini de disponibilitat.

La forma d'enviament i el lloc de lliurament.

Quant al lloc de lliurament, LA FARMÀCIA informa als Clients que aquest haurà de trobar-se sempre al territori peninsular i Balears.

Les despeses d'enviament seran a càrrec del Client, 7€ en península i en cas de tractar-se de Balears o Canàries se li seran indicats a través de correu electrònic al moment de la compra. Excepte en comandes superiors a 50€, per contra solament s'acceptessin enviament a partir de 18€.

TRETZENA.- GARANTIES.

Els Medicaments oferts per la FARMÀCIA són originals de la marca, amb garantia del Laboratori fabricador i sense defecte algun; explicant tots ells amb els seus corresponents terminis de caducitat i consum preferent.

LA FARMÀCIA no es farà responsable dels danys produïts per un mal ús o administració del Medicament per part de l'Usuari.

No obstant això, i donades les característiques pròpies dels productes comercials, el Client ha de tenir present que aquests, disposen dels seus respectius terminis de caducitat i consum preferent, garantint-se en tot cas que al moment de la comercialització, els Medicaments compten amb un termini suficient i raonable per al seu consum.

LA FARMÀCIA haurà d'assegurar-se que l'Usuari rep informació adequada sobre els Medicaments i haurà de respondre a les sol·licituds d'informació per part de l'Usuari relatives a l'ús del Medicament lliurat com més aviat millor.

Per a això, LA FARMÀCIA compta amb un servei d'assessorament i informació per solucionar qualsevol problema que pogués sorgir amb els Medicaments dispensats. El Client podrà contactar directament amb el Farmacèutic a través dels següents mitjans:

Telèfon: 93 203 30 65 o bé 93 203 77 93

Mail: info@farmaciapedralbes.es

Whatsapp i app Farmàcia Pedralbes disponible en IOS i Android

A través de les anteriors dades de contacte, l'Usuari també podrà utilitzar el servei de seguiment fàrmac terapèutic per part del Farmacèutic.

CATORZENA.- RESPONSABILITATS.LA FARMÀCIA està obligada al fet que els continguts, dades o informacions respecte als Medicaments oferts en el seu lloc web, siguin fiables, veraços i exactes conformi la normativa sanitària vigent a cada moment, fent-se responsable dels preus i característiques anunciats. No obstant això, no es farà responsable d'aquelles informacions que haguessin estat introduïdes, mostrades o modificades per tercers aliens al prestador.

Totes les imatges inserides en la nostra plataforma no són contractuals, per la qual cosa en funció dels fabricants poden variar, si bé, sempre vetllem perquè les descripcions dels productes siguin el més exactes possibles a la realitat.

LA FARMÀCIA manifesta no ser fabricadora dels productes oferts al seu web pel que qualsevol responsabilitat derivada d'un eventual Medicament defectuós serà directa i exclusivament predicable del fabricant del mateix. En qualsevol cas, LA FARMÀCIA es compromet a facilitar la informació necessària perquè l'Usuari pugui contactar degudament amb el fabricant corresponent.

Les parts respondran de les infraccions en què haguessin incorregut personalment, quedant indemne la part contrària enfront de qualsevol error, culpa o negligència no imputable a ella, i a tot perjudici que es derivés d'aquestes infraccions o errors imputables a l'altra part contractant.

Les parts es comprometen a complir amb les seves obligacions legals i contractuals generades en virtut del present contracte. Si una part no compleix alguna de les seves obligacions, o pretén obstaculitzar el compliment per l'altra part de les seves, es generarà el dret de l'altra part a reclamar una indemnització pels danys i perjudicis causats, tant per dany emergent, com per lucre cessant segons la legislació vigent.

LA FARMÀCIA no serà responsable en cas de indisponibilidad del Medicament o impossibilitat de lliurament per força major o error en la comanda per les dades facilitades pel Client. No obstant això, en aquests casos, LA FARMÀCIA es posarà immediatament en contacte amb el Client a fi de trobar la millor solució al cas.

LA FARMÀCIA emprarà tots els esforços comercials i tècnicament al seu abast per mantenir disponibles els seus serveis mitjançant el lloc web, la qual cosa constitueix una obligació que, no obstant això, no serà aplicable per a qualsevol falta de disponibilitat o de rendiment provocada per:

Inactivitat temporal del lloc web deguda a actualització i/o manteniment tècnic.
Causes alienes al control per part de la FARMÀCIA: força major, problemes d'accés a Internet, problemes tecnològics més enllà de la gestió diligent i raonable del titular del lloc web, accions o omissions de tercers, etc.
Inoperativitat del servei per vacances o períodes de tancament de la FARMÀCIA.
Sempre que els casos als quals s'ha fet referència siguin aliens al control i la diligència deguda pel titular, no pertocarà a indemnització de la FARMÀCIA al Client per lucre cessant, danys o perjudicis.

En cas de tancament o suspensió del lloc web per causes alienes a l'actuació de les parts, s'informarà puntualment al Client del trasllat del servei a un nou domini, modificant-se únicament les estipulacions del present contracte quant al domini en què la plataforma roman activa.

QUINZENA.- NORMATIVA APLICABLE.La prestació de serveis que realitzi LA FARMÀCIA que siguin materialitzades per mitjà del seu Lloc web, es regirà i interpretarà de conformitat amb l'establert en els Termes i Condicions per la present establertes o, si escau, per les Condicions Particulars de Contractació establertes a tals efectes, així com en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució, per l'estipulat en les disposicions normatives espanyoles vigents i aplicables en la matèria.

SETZENA.- TRIBUNALS COMPETENTS.Ambdues parts declaren com a fur competent per al coneixement de les controvèrsies que puguin derivar-se de la interpretació del present contracte, el dels Tribunals per presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis el Client pot dirigir-se per email a l'info@farmaciapedralbes.es reflectit en la clàusula segona, comprometent-nos a buscar a tot moment una solució amistosa del conflicte.